Zakres działalności

Wydarzenia Klubowe

Brak wydarzeń

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI JKMW "KOTWICA"

oraz prawa i obowiązki członka Klubu.

INFORMACJE OGÓLNE

Klub jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, zajmującym się wszechstronnym rozwojem i upowszechnianiem żeglarstwa. Współpracuje z Marynarką Wojenną RP oraz władzami miasta i instytucjami cywilnymi. Jest jednostką samofinasującą się, działającą w celach niezarobkowych a uzyskane w trakcie działalności dochody (składki członkowskie, opłaty postojowe, opłaty za prowadzone kursy i szkolenia) przeznaczone są na realizację działań statutowych. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Klub prowadzi szkolenia żeglarskie, motorowodne i radiowe. Realizację tych zamierzeń zabezpiecza baza szkoleniowa, instruktorzy oraz jachty (2 pełnomorskie i 5 zatokowych). Klub organizuje regaty pełnomorskie, uczestniczy w regatach organizowanych przez inne kluby i instytucje, organizuje rejsy klubowe - stażowe i turystyczne a także imprezy integrujące środowisko żeglarskie, utrzymuje również kontakty z żeglarzami Szwecji, Danii i Niemiec.

 

PRAWA CZŁONKA KLUBU

Członek Klubu ma czynne i bierne prawo wyborcze, prawo składania wniosków, czestnictwa w przedsięwzięciach klubowych a także noszenia odznaki klubowej i stroju w barwach klubowych. Członek Klubu ma prawo korzystania z urządzeń klubowych a także sprzętu, w tym jachtów - w załodze lub jako samodzielnie prowadzącego, po spełnieniu wymogów (posiadanie odpowiedniego patentu oraz zgody Zarządu na samodzielne prowadzenie jachtu). Członek Klubu ma prawo do korzystania (po uzgodnieniu z bosmanem Klubu) z terenu Klubu do organizowania prywatnych imprez rodzinnych, jednak z zachowaniem kultury ich przebiegu oraz uporządkowaniu terenu po ich zakończeniu. Członkowie Klubu - za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków, aktywny udział w działalności klubowej mogą być wyróżniani i nagradzani przez władze Klubu.

 

OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU

Czonek Klubu zobowiązany jest do przestrzegania Statutu, Regulaminu Oddziału oraz uchwał Zarządu Klubu, aktywnego udziału w realizacji przedsięwzięć organizowanych na terenie Klubu, szczególnie przy remontach i konserwacji jachtów klubowych oraz pracach podnoszących estetykę i funkcjonalność Klubu. Obowiązkiem członka Klubu jest regularne opłacanie składki członkowskiej, przy czym granicznym terminem ich uregulowania jest początek sezonu żeglarskiego. Każdy członek klubu ma obowiązek pełnienia wacht klubowych (zwolnione z tego obowiązku są kobiety, młodzież do lat 18 oraz Honorowi Członkowie Klubu) - 8 wacht w ciągu roku. W przypadku niewypełnienia tego obowiązku, za każdą niewypełnioną wachtę należy wpłacić do kasy Klubu ekwiwalent w ustalonej przez Zarząd wysokości. Wachty ponadobowiązkowe rozliczane będą za inne należności klubowe (dobokoje, opłaty postojowe) . Po spełnieniu swoich wacht istnieje możliwość pełnienia ich na konto innych członków Klubu. Członek Klubu obowiązany jest do przestrzegania dobrych zwyczajów i zasad etyki w życiu klibowym a także godnego reprezentowania Klubu w kontaktach zewnętrznych..

 

CZŁONKOSTWO USTAJE NA SKUTEK

  • dobrowolnego wystąpienia z Klubu zgłoszonego na piśmie do Zarządu;
  • skreślenia z ewidencji członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłacaniem składek członkowskich;
  • pozbawieniem członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu;
  • wykluczeniem na podstawie uchwały Zarządu;
  • śmierci członka.

Komandor Klubu

OFICJALNY SPONSOR

logo1

 

Programu "Morskie Wychowanie Dzieci i Młodzieży"

Godło 

JKMW "Kotwica" O/Świnoujście
Skr. poczt.  248
72-600 Świnoujście
tel: +48 608-626-080